Květen 2008

význam jmen

31. května 2008 v 11:29 | Amy leeeee - já |  nezařaditelný
Ahojky lidičky........
Tak jsem tak brouzdala po netu,až mě napadlo zjistit si význam svýho jména a pak mě to chytlo.Takže vám sem dávám významy snad všech českých jmen........
a pochlubte se jak se jmenujete......já jsem Andrejka........
ADÉLAbytost ušlechtilá, vznešených způsobů ( germánské )
AGÁTAdobrá, laskavá ( řecké )
ALBINAbělavá ( latinské )
ALENAsvětlo, pochodeň ( hebrejské )
ALICEbytost ušlechtilá, vznešených způsobů ( francouzské )
ALŽBĚTABohu zasvěcená ( hebrejské )
AMÁLIEpracovitá ( české )
ANASTAZIEvzkříšení, zmrtvýchvstání ( řecké )
ANDĚLAposel Boží (nebeský)"
ANDREAodvážná, statná ( řecké )
ANETAmilostná, milostiplná ( hebrejské )
ANEŽKAčistá, neposkvrněná, ctnostná ( řecké )
ANITAmilostná
ANNAmilostná, milostiplná, líbezná, milá ( hebrejské )
ARANKAzlatá, zlatuška
ASTRIDBohem milovaná, božská jezdkyně
BABETABohu zasvěcená
BARBORA(žena) cizinka; brepta, barbarka
BEATRICEpřinášející štěstí, oblažující
BEDŘIŠKAmírumilovná vládkyně
BĚLAbílá, čistá
BLANKAbílá, běloskvoucí
BLAŽENAblažená
BOHDANAdar Boží, daná Bohem
BOHUSLAVABohu budiž sláva
BOŽENABohem obdařená, blahoslavená
CECILIEkrátkozraká, slepá
DAGMAR, DAGMARAslavný den
DANAsoudkyně
DANIELABůh je můj soudce
DENISAbůh vína, božské dítě
DIANAbožská
DOBROMILAmilující dobro, komu je dobro milé
DRAHOMÍRAkomu je drahý mír
EDITAbohatá, šťastná válka (boj)"
ELENAsvětlo, pochodeň
ELIŠKAmůj Bůh je přísaha
EMAvelká, všeobsáhlá; pečovatelka
EMANUELABůh s námi
ERIKActihodná, všemocná vládkyně
ERNAčestná bojovnice
EVAživotodárná, matka života'
GABRIELABůh je silný
GALINAklid, mír
GERTRUDAsilná v kopí
GITAperla, silná
HANAmilostiplná, milostná, líbezná, něžná
HEDAvítězící v boji
HEDVIKAvítězící v boji
HELENAsvětlo, pochodeň
HELGAsvatá, zdravá, šťastná
ILONApochodeň, světlo
IRENAmírumilovná
IVABůh je milostivý
IVANABůh je milostivý
IVETAtisový luk; židovka
IVONAtisový luk
IZABELABůh je má přísaha
JANABůh je milostivý; milostivý dar Boží
JARMILAmilující bujnost, sílu; jaro
JAROSLAVAslavná silou, bujností; slavící jaro
JINDRApaní, vládkyně domu
JIŘINAod Jiří - "zemědělec, rolník
JITKAžidovka, žena z Judeje
JUDITAžidovka, žena z Judeje
JULIEbožská; zářící, mladá
KAMILAurozená mladá obětní služebnice, chrámová služka
KATEŘINAčistá, cudná; mravná
KLÁRA
KAROLÍNA
jasná,slavná - nedivte se že je to dohromady - jména mají podobný význam a obě jsou od mužského Karel
KRISTÝNAkřesťanka
KVĚTOSLAVAslavící květy; květinová, kvetoucí'
LADAmilá, milovaná; ladná
LADISLAVAslavná vláda; ladná
LENKA, LENApochodeň, světlo
LEONAlvice
LlANAbožská
LIBUŠEmilá, líbezná, milovaná
LINDAkrásná, mírná, jemná;
LJUBAláska
LUCIEsvětlá, zářící
MAGDAz Magdaly pocházející
MAGDALENAz Magdaly pocházející
MARCELAmalý bojovník
MARIEmilovaná Bohem
MARINAnámořník, plavec; milovaná Bohem
MARKÉTAperla
MARTApečlivá, paní (domu), hospodyně
MARTINAzasvěcená bohu Martovi; bojovná
MATYLDAsilná v boji, mocná bojovnice
MICHAELA, MICHALAkdo je jako Bůh, podobná Bohu
MILADAmilá, milovaná; mladá
MILENAmilá, milovaná
MILUŠEmilá, přívětivá, milovaná
MIROSLAVAmírumilovná; slavná mírem, slavící mír
MONIKAbohyně; rádkyně
NAĎAnaděje
NADĚŽDAnaděje
NATÁLIEnarozená v den Kristových narozenin; dítě vánoc
NATAŠAdítě vánoc
NIKOL, NIKOLAvítězka nad lidem; vítězství lidu
OLDŘIŠKAvládkyně (bohatá) dědičným statkem
OLGAsvatá (spásu přinášející); zdravá
OTÝLIEmajetek, štěstí
PAVLAskromná
PETRAskála, skálopevná
REGINAkrálovna
RENATAznovuzrozená, obrozená
RADKAradostná, radující se
ROMANAřímská; Římanka
RŮŽENArůže, růžová
SANDRAochránkyně mužů
SÁRAkněžna, vznešená
SILVIE, SYLVIElesní žínka
SIMONAslyšící, naslouchající
SOŇAmoudrá, moudrost
STANISLAVAupevni slávu; staniž se slavnou
SVĚTLA, SVĚTLANAsvatá; silná
ŠÁRKAhorský hřbet, návrší
ŠTĚPÁNKAověnčená; věncem korunovaná; vítězka
TAŤÁNAze starořímského rodu Tatiů; ustanovovat, rozdělovat
TEREZAzáštita, ochrana
URŠULAmalá medvědice
VÁCLAVAvíce slavná
VENDULAvíce slavná
VĚRAvíra
VERONIKAnositelka (přinášející) vítězství
VILMAhelmicí (ochranou) je má vůle (přání
VIOLAfialka
VLADIMÍRAvládkyně míru, světa
VLASTAvlast; vláda
XENIEpohostinná, milující hosty
ZDEŇKA, ZDENKAzde slavná
ZLATAzlatá
ZUZANAlilie
ZDENĚKzde slavný; vytvořil slávu
ŽANETABůh je milostivý
ŽOFIEmoudrost
ADAMčlověk pozemšťan; z červené hlíny ( hebrejské )
ADOLFušlechtilý vlk ( germánské )
ALBERTvznešený, urozený ( germánské )
ALEXANDRobránce mužů ( řecké )
ALFREDmoudrý rádce
ALOISslavný bojovník; moudrý ( německé )
ÁMOSpřinesený Bohem
ANTONÍNpřední, čelní, vynikající ( latinské )
ARNOŠTčestnost, rozhodnost, vytrvalost, boj ( germánské )
BEDŘICHmírumilovný vladař
BOHDANdar Boží, daný Bohem
BOHUMILmilý Bohu, bohumilý
BOHUSLAVbudiž Bohu sláva
BOLESLAVveliký, slavný, mocný
BORISbojuj za mír, podněcuj svět
BŘETISLAVslavný bojovným rykem
CTIBORčestně bojující
CTIRADčestný, kdo má rád čest
CYRILslunce; Pán, Pánův
DANIELBůh je můj soudce
DAVIDmiláček; náčelník
DRAHOMÍRkomu je drahý mír
DUŠANten, kdo má duši
EDUARDmocný strážce, ochránce
EMANUELBůh s námi
EMILhorlivý, pracovitý
EVŽENblahorodý, urozený
FEDORBohem darovaný, daný
FELIXštěstí, šťastný
FERDINANDodvaha k míru
FILIPmilovník koní, ancouzek
FRANTIŠEKod sv. F. z Assisi - "Francesco, Fn
GABRIELBůh je moje síla
GUSTAVopora (sloup) Gotlanďanů (Gótů)
HELMUTzdravý duch, mysl
HUBERTduchaplný, jasného ducha
HUGOduch, mysl; duchaplný
HYNEKvládce domu
IGORhlídající (pozorný) Ing (bůh plodnosti)
IVANBůh je milostivý
IVOBůh je milostivý
JÁCHYMBohem vyvýšen, vztyčen
JAKUBten' kdo se drží za patu; druhorozený
JANBůh je milostivý; milostivý dar Boží
JAROMÍRslavící jaro; usměrňující sílu, prudkost
JAROSLAVslavící jaro; slavný silou, bujností
JINDŘICHpán, vládce domu, Otčiny
JIŘÍzemědělec, rolník
JOSEFon (Bůh) přidá; přidávající
KAMILurozený mladý obětní služebník; chrámový sluha
KARELkrál; (svobodný) muž, chlap
KLEMENTvlídný milostivý laskavý mírný
KRISTIÁNkřesťan, Kristu zasvěcený
KRYŠTOFnositel Krista, kristonoš
KVĚTOSLAVslavící květy; květinový kvetoucí
LADISLAVslavný vládou, ladností; ladný
LEO, LEOŠlev
LIBORlibý líbezný
LUBOMÍRmírumilovný milující mír
LUBOŠmírumilovný
LUDĚKslavný válečník; proslavený v boji
LUDVIKslavný bojovník; proslavený v boji
LUKÁŠLukánec, pocházející z Lukánie
MARCELmalý bojovník
MAREKbojovník; zasvěcený bohu Martovi
MARINžijící na moři, námořník, plavec
MARTINbojovný, zasvěcený bohu Martovi
MATĚJdar Boží
MATOUŠdar Boží
MAXnejvětší; velkého vzrůstu; významný
MICHAEL, MICHALkdo je jako Bůh, podobný Bohu
MIKULÁŠvítězný v lidu; vítězství lidu
MILANmilý milovaný přívětivý
MILOSLAVslavný milostí; milý klidný
MILOŠmilý, přívětivý milovaný
MIREKmírný mírumilovný
MIROSLAVslavný mírem, slavící mír, mírumilovný
MOJMÍRbuď můj mír
NIKOLAvítěz nad lidem
NORBERTna severu slavný zářící
OLDŘICHvládce (bohatý) dědičný statkem
OLIVERpěstitel oliv; pozůstatek předkův
ONDŘEJmužný statný odvážný
OSKARBoží kopí; oštěp Boží
OTA, OTOštěstí, majetek
OTAKAR, OTOKARmajetek střežící (hlídající)"
PATRIKpatricijský urozený šlechtický; mající 'Otce
PAVELskromný; malý nepatrný
PETRskalák; skálopevný
PROKOPcestu razící; průkopník; prospívající
PŘEMYSLkdo vše dobře promýšlí, vynikající mysli
PŘIBYSLAVten, komu přibylo slávy
RADEKradostný radující se
RADIMten, kdo má rád mír; radostný
RADOVANradost přinášející, radující se
RENÉznovuzrozený obrozený
RICHARDmocný, silný vládce
ROBERTslávou ozářený skvělé pověsti
ROMANřímský; Říman
ROSTISLAVten, kdo rostí, rozmnožuje slávu
RUDOLFslavný vlk
SILVESTRlesní, z lesa
STANISLAVupevni slávu; staniž se slavným; pevnost
SVATOPLUKsvatý; silný v dobru
ŠIMONslyšící, naslouchající
ŠTĚPÁNověnčený věncem korunovaný; vítěz
TADEÁŠchvála (Boha); odvážný
TEODORBoží dar; Bohem darovaný
TOBIÁŠBůh je dobrotivý; mým dobrem je Bůh
TOMÁŠdvojče, blíženec
VÁCLAVvíce slavný
VALDEMARslavný mocný vládce
VASILkrálovský
VIKTORvítěz
VILÉMhelmicí (ochranou) je má vůle
VITživoucí, veselý; rád
VÍTĚZSLAVslavící vítězství, slavný vítěz
VLADIMÍRvládce míru (světa); velký vládce
VLADISLAVslavný vládou, slavící vládu
VLASTIMILmilý vlasti, milující vlast
VOJTĚCHútěcha vojska (těšitel voje)"
XAVERzářící, skvoucí; nový dům
ZBYNĚKposilující hněv; ten, komu zbývá hněv
ZDENĚKzde slavný; vytvořil slávu
ZIKMUNDvítězná ochrana; ochránce vítězství

new anketka........

29. května 2008 v 15:06 | Amy leeeee |  nezařaditelný
tady ju máte a hlásněte plsky plsky moc..........

MOJE ÚPLNĚ PRVNÍ KAPITOLOVKA

26. května 2008 v 21:46 | Amy leeeee - já |  ----KAPITOLOVKY----
Tááááákže moje první kapitolovka
(chci samozřejmě říct pokus o kapitolovku
tady máte takej úvod jak to asi bude vypadat........
název - TA TĚ ŽERE,MOONY!
postavy -,Bellatrix Black,Remus lupin,Sirius Black,James Potter,Severus Snape,Lucius Malfoy a spol.,Rosselin De La Vitta - upírka
popis - Co se stane když se Bella zamiluje do Rema?Co když se vezmou?Co když Severus bude chtít utopit Jemmieho v jezeře kdo ho zachrání - Evansová?Co kdyby se Lucius Malfoy stal špehem pro Fénixův řád.........a co se stane když Snape znásilní Lily?Zabije ho James?A co se stane když ,,milá paní blacková´´ zasnoubí Siriuse......s upírkou....jak spolu vyjdou?
MNO jo,připadá mi to jako strašná kravina ale firs kapitolka bude co nejdřív,možná zejtra ?

další spřátelko =o)

26. května 2008 v 21:27 spřátelený blogy
Tááááákže další spřáteleníčko........s Luksinkou
Najdete ji na http://luksinka.blog.cz/ a určitě se k ní koukněte - má moc hezkej blog a většinou stráááášně pěkný povídky na téma H.P..........takže povinně kouknout k Luksince........

Říkal jsi mi sedmikrásko!

26. května 2008 v 15:54 ----JEDNORÁZOVKY----
Táááákže jedna taková moje povídka......je strašně krátka a nic moc ale když mi jí okomentujete tak budu mooooooc ráda.....
Říkal jsi mi sedmikrásko!
Seděla v krásném útulném pokoji laděném do nachové barvy každý bez rozdílu by se tu cítil příjemně.......ona ne.Plakala.Setřela si slzy a pokusila se vstát.Nešlo to.Roztočila se jí hlava a skácela se k zemi,jak byla slabá.Zdálo se že je v bezvědomí.......nebyla.
Vracely se jí všechny vzpomínky....dobré ale i ty špatné.....
,,Ne,zůstan tady se mnou prosím!´´
,,Musím tam,neboj se vrátím se ti,sedmikrásko..............´´
Probrala se a znovu se dala do pláče,nevrátil se - zemřel v závěrečné bitvě o Bradavice.Voldemort padl.No a.K čemu jí to bylo ted.....ted bez něj......kdyby tu byl seděli by tady spolu a..........ozvala se strašná rána,někdo se sem s hlasitým PRÁSK přemístil.Nyní před ní stál Harry.
v pátém ročníku........
,,miluju tě Ginny!´´
,,Ale Harry já.......já miluji někoho jiného a.......a nejde to.........´´
současnost
,,Ginny voldemort je mrtvý!´,můžeme být spolu...........´´´
,,Já tě nemiluji Harry a nechci s tebou být,už to pochop!!!´´
,,Ginny já.....´´
,,Ticho! proč si přišel........´´
Jen se na ní smutně podíval a zase se přemístil pryč.Ulevilo se jí,nechtěla mu vysvětlovat že miluje Draca který je ted mrtvý,který ji miloval, který jí říkal sedmikrásko.........

Spřátelko

26. května 2008 v 15:15 | Amy leeeee |  spřátelený blogy
Táááááááááákže moje první spřátelko - s Larri
najdete ji na http://hp-laura.blog.cz/ a má tam krásný povídky takže k ní určo koukněte=o)

Řetězáááák

26. května 2008 v 15:03 nezařaditelný
Ahojky,takže tu máme řetězááááááák
mno jo sice je upe šíleně otravný je vyplnovat ale co se dá dělat,navíc je na tomhle blogu první takže se to dá přežít.................
Máš rád/a zmrzliny?
joooooooooo
A jaká je tvá oblíbená příchuť?
oříškováááá
No to je náhoda,moje taky!:)
to jich asi máš hodně,když si vezmu kolik lidí to přede mnou vyplnilo............
Kdyby sis mohl/a vymyslet vlastní příchuť zmrzliny,jakou chuť by měla?
hmmmmmmmmmm asi takou která by dokázala nacpat do hlavy rovnice o dvou neznámích - hned bych měla lepší výzo...........
A baví tě tenhle řetězák?


a není to jedno?,stejně ho musim udělat........=o)
Tak ještě pár otázek
rozkaz,sem s nima!:)
Jakou příchuť zmrzliny ti nechutná?
takovou sem jěště neměla.......
Baví tě tenhle řetězák?:D
dá se to..........
Tak já končím,napiš teď 7 blogů kteří to musí udělat(pochop že tohle je řetězák,proto nepiš"Aď si to udělá kdochce"nebo"Všechny moje SB"atd..)
Tááááákže a upřímnou soustrast u tohoto řetězáku přeju...........
Megi,Lilušce,petuli,macíkovi-jj vim že mě zabiješ,Kájce,Terry a F.S.Béčka.......
NEZABÍJET PROSÍM.............UŠETŘIT

něco úvodem

19. května 2008 v 18:23 něco o mě
AHOJKY LIDIČKY,
Jmenuju se Andrea ale kámoši mi říkaj Am protože miluju evanesence - Amy lee.
Jsem taková,úplně obyč holčina která žere Siria blacka a marauders.
Ye mi 13 a chodim do 6. třídy na zš Oblačná v Liberci,hned po Siriánkovi miluju zmrzku -nemůžu si pomoc............
Jsem taky upe závislá na povídkách z hp,nejvíc z doby pobertů - to vám asi došlo....
Jináč taky pletu náramky přátelství,jezdim na inlainech a zbožnuju HORKOU vodu........
TAKŽE VÁM ASI DOCVAKLO ŽE JSEM trošku LÍNÁ A trošku STŘELENÁ HOLČINA
Ale to hlavní co chcu napsat je že jesli se vám při čtení mích výtvorů udělá špatně tak za to nemůžu...........fakt ne........---nevinej smailík--- xD XD XD